2 responses to “Faysal Bank T20 Cup 2012-13 Live On PTV Sports”

  1. Yasir iqbal

    Yasir ipbal Ptv sport keys E2012DCCC2012FCC

    1-9 dec say ptv sport par faysalbank ki tarif se 14 team appne actioain mai hn gay

    yasir g

  2. Yasir iqbal

    Geo supar walo say mari requast hai plzz plzz ap ki muharbni ho gi khu ap bhi geo supar dish par on kr day asiasat-s3 par ya paksat par keys cord laga kr.Geo supar walo say mari requast hai plzz plzz ap ki muharbni ho gi khu ap bhi geo supar dish par on kr day asiasat-s3 par ya paksat par keys cord laga kr.Geo supar walo say mari requast hai plzz plzz ap ki muharbni ho gi khu ap bhi geo supar dish par on kr day asiasat-s3 par ya paksat par keys cord laga kr.Geo supar walo say mari requast hai plzz plzz ap ki muharbni ho gi khu ap bhi geo supar dish par on kr day asiasat-s3 par ya paksat par keys cord laga kr.Geo supar walo say mari requast hai plzz plzz ap ki muharbni ho gi khu ap bhi geo supar dish par on kr day asiasat-s3 par ya paksat par keys cord laga kr.Geo supar walo say mari requast hai plzz plzz ap ki muharbni ho gi khu ap bhi geo supar dish par on kr day asiasat-s3 par ya paksat par keys cord laga kr.Geo supar walo say mari requast hai plzz plzz ap ki muharbni ho gi khu ap bhi geo supar dish par on kr day asiasat-s3 par ya paksat par keys cord laga kr.Geo supar walo say mari requast hai plzz plzz ap ki muharbni ho gi khu ap bhi geo supar dish par on kr day asiasat-s3 par ya paksat par keys cord laga kr.Geo supar walo say mari requast hai plzz plzz ap ki muharbni ho gi khu ap bhi geo supar dish par on kr day asiasat-s3 par ya paksat par keys cord laga kr.Geo supar walo say mari requast hai plzz plzz ap ki muharbni ho gi khu ap bhi geo supar dish par on kr day asiasat-s3 par ya paksat par keys cord laga kr.Geo supar walo say mari requast hai plzz plzz ap ki muharbni ho gi khu ap bhi geo supar dish par on kr day asiasat-s3 par ya paksat par keys cord laga kr.Geo supar walo say mari requast hai plzz plzz ap ki muharbni ho gi khu ap bhi geo supar dish par on kr day asiasat-s3 par ya paksat par keys cord laga kr.Geo supar walo say mari requast hai plzz plzz ap ki muharbni ho gi khu ap bhi geo supar dish par on kr day asiasat-s3 par ya paksat par keys cord laga k

Leave a Reply