3 responses to “Snowfall pics Gilgit Chitral Murree & Abbotabad”

  1. akbar hussain

    salam gultari ka tamam tulaba ko banda naches ke taraf sa salam.websit dakh ka bare khushe hue.kuch pictures apna alaqa k hona chahya aur masayel par thore se roshne dale jaya take logon ko hamara masayeel ka alum ho.take namnehad lider hamara masayel par goor kara.shukreya

  2. Nasir Iqbal

    Good

  3. Aristocracy» Blog Archive » chitral pictures

    […] Snowfall pics Gilgit Chitral Murree & Abbotabad Feb 8, 2011 … Snowfall (Feb 7, 2011) pics Gilgit Chitral Murree & Abbotabad, Gilgit, Chilas, Hunza, Nagir, Ghizer, … […]

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.